Proč „Czech Industry Challenge“ ?

Český průmysl se po náročném pandemickém roce konečně probouzí! Produkční kapacita roste, je však limitována lidskými zdroji s potřebnou odborností. Nejen výrobním podnikům chybí kvalifikovaní zaměstnanci všech věkových skupin. Jak tedy motivovat nové pracovníky, aby se stali součástí firmy a zůstali věrni značce svého zaměstnavatele? A jak je ideálně, a pokud možno i co nejrychleji, v digitálním prostoru oslovit? A čím zaujmout ty mladší ročníky, které se o výběru studia a následného povolání teprve rozhodují? Vedle atraktivního mzdového ohodnocení je základem především kreativní marketingová komunikace dovnitř firmy i navenek, která se bez poutavé vizuální komunikace a trefné textace neobejde. Vizuální komunikace i emoční vnímání jsou totiž fenoménem dnešní zrychlené doby. Klíčem k maximálnímu zviditelnění firem i jejich značek a alespoň částečnému řešení dlouhodobě neuspokojivé situace v zaměstnávání v českém průmyslu může být nový strategicky řízený podnět, který dá českým firmám impuls daný stav ovlivnit či zcela změnit. Představujeme kreativní osvětovou platformu v podobě národní iniciativy Czech Industry Challenge (CICH), jež má aktivním firmám tyto otázky pomoci řešit prostřednictvím šesti otevřených stimulů: 

Cíle

 • Zatraktivnění českého průmyslu pro děti i mládež a zajištění jeho dalšího růstu.
 • Podpora průmyslových firem v budování jejich značek a upevňování jejich pozice na trhu práce.
 • Strategicky směřovat firmy ke kreativnímu náboru a efektivní komunikaci se svými zaměstnanci včetně vytváření kvalitnějších pracovních podmínek a motivačních stimulů.
 • Pomoc při transformaci průmyslových značek v tzv. “lovebrandy“ prostřednictvím jejich popularizace, což aktivním firmám pomůže zvýšit povědomí u veřejnosti, získat nové zakázky, omezit fluktuaci, přilákat talenty a akcelerovat tržní hodnotu podniku i jeho konkurenceschopnost.
 • Zviditelnění zapojených firem a jednotlivých odvětví průmyslu včetně kvality práce českých pracovníků prostřednictvím partnerů z veřejného sektoru, oborových organizací a odborného školství, kteří dostanou k užití přihlášených fotografií pro další popularizaci jednotlivých odvětví i samotných firem přístup. Nejpoutavější uměleckoprůmyslové fotografie jsou po skončení každého ročníku prezentovány veřejnosti zdarma na putovní osvětové výstavě CZECH INDUSTRY PHOTO, která je určena především uchazečům o práci, dětem, mládeži a jejich rodičům.
 • Odlišení aktivních firem od těch, které se zcela minimálně zapojují do odborného vzdělávání dětí a mládeže, a neprojevují dostatečné úsilí při komunikaci se svými zaměstnanci, studenty či veřejností (nebo jsou vůči těmto skupinám laxní). Rozdíly se tak projeví průběžně zcela automaticky formou pozvolného utváření veřejného mínění.
 • Podání pomocné ruky těm podnikům, které po skončení třetího ročníku projeví zájem o zpětnou vazbu, konzultace i zapojení se do tematických setkání.

Proklik

„Celorepublikový záběr, zapojení státní a odborné sféry, médií, vzdělávacího i komerčního sektoru pomůže zúčastněným firmám znásobit růstový efekt jejich značky, respektive napomoci k její transformaci v lovebrand. Czech Industry Challenge je celoroční, komunikační a osvětová platforma."

Smysl a přínosy

Žádná jednorázovka a víc než soutěž

Otevřené výzvy jsou zde nástrojem k propojení se s firmami, jež kreativně přistupují k podnikové komunikaci a náboru. Protože cíleně fungujeme jako osvětová komunikační platforma, tak těm nejkreativnějším pomáháme po celý rok zviditelnit jejich značku, přilákat nové zakázky, talenty i třeba investory. Vše netradiční má v CICHu dveře otevřené v letošním i dalších ročnících. Tiskovou zprávou ani galavyhlášením výsledků to u nás nekončí!

Medializace, spolupráce a přeshraniční aspekt

O nejzajímavější projekty se podělíme s médii a veřejností. Snaživé firmy i jejich šéfy veřejně pochválíme. A nejkouzelnější fotografie z podnikového i akademického prostředí zprostředkujeme bezplatně veřejnosti na osvětové putovní výstavě „Czech Industry Photo“. Spolupracujeme s předními novináři, kteří CICH nevnímají jako soutěž, nýbrž jako plodný zdroj informací, nástroj tlaku na větší kreativitu v českém průmyslu a jeho strategicky řízenou popularizaci.

Přidaná hodnota pro firmy a průmysl

Smysluplná aktivita, která strategicky propojuje zapojené firmy s veřejností, partnery ze státní i komerční sféry, médii, umělci, profesními asociacemi i odborným školstvím. Specializace těchto partnerů a jejich víra ve smysl CICHu přináší průmyslu i zapojeným firmám násobný efekt a přidanou hodnotu. Budujeme skupinu inspirativních lídrů, kteří se díky své originalitě stávají příkladem pro ostatní.

Otevřené výzvy pro firmy

Národní iniciativa CICH je strategicky postavena na třech pilířích v podobě šesti stimulů. A letos realizujeme již III. ročník! V rámci jediné online přihlášky se mohou průmyslové firmy pro větší šanci na zviditelnění přihlásit do všech šesti, pouze vybraných, nebo jen do jediné z níže otevřených výzev:

Výzva 1 - PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Mít firemní brožury, náborové kampaně v novinách či PR články v časopisech bez poutavých fotografií by byly z pohledu finálního efektu vyhozené peníze a úsilí. Především v dnešní digitální době webů, sociálních sítí a reklamního prostoru v systémech Google Ads či Sklik je důležité mít umělecky pojaté fotografie, které zaujmou na první pohled. ČTĚTE VÍCE

Výzva 2 - NÁBOROVÁ KAMPAŇ

Tisíce podnětů na nás útočí denně ze všech stran. Co nás tedy v té změti informací osloví natolik, že si naše oči a uši najdou alespoň na pár vteřin cestu k nějakému náborovému letáku, rekrutačnímu videu nebo jiné (integrované) formě náborové kampaně i v případě, že práci zatím nehledáme? ČTĚTE VÍCE

Výzva 3 - FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

Firemní webové stránky jsou vizitkou každé organizace. Jejich prostřednictvím si veřejnost utváří první dojem o firmě, o tom, co vytváří, zpracovává či inovuje, s kým obchoduje a především, jak je společensky odpovědná. Pro studenty i žadatele o práci je tento web rozcestníkem na kariérní stránky, pomocí kterých podnik odhaluje motivační stimuly a zajímavé pracovní prostředí. ČTĚTE VÍCE

Výzva 4 - NEVŠEDNÍ INTERKA A AMBASADOR 

Interní komunikace se realizuje nejen formou firemního zpravodaje. Nevšední a kreativní formy vnitropodnikové komunikace aplikované na pracovišti získávají větší pozornost i angažovanost zaměstnanců než tradičně užívané komunikační nástroje. A obdobně to platí i s vhodně zvoleným firemním ambasadorem, jenž nemusí být jen člověk. ČTĚTE VÍCE

Výzva 5 - TOP (NE)PRACOVNÍ PROSTOR

Máte kdekoli uvnitř nebo venku v rámci podnikového areálu netradiční pracovní či nepracovní prostor, kterým může být například relaxační koutek? Přihlašte jej do CICHu! Tím se odlišíte od konkurence a pomůžete si tak ke zviditelnění Vaší značky zaměstnavatele a přilákání nespokojených talentovaných zaměstnanců odjinud právě do Vaší firmy. ČTĚTE VÍCE

Výzva 6 - PODPORA ODBOR. VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora odborného vzdělávání i kreativity u mládeže a dětí v rámci mateřských školek, základních a středních (odborných) škol včetně univerzit, případně v podobě zájmových kroužků a dalších společných aktivit Vám napomůže vychovat si zásobárnu zručných a kreativních talentů, která jednou nahradí ve Vašem podniku generaci, jež za pár let odejde do důchodu. ČTĚTE VÍCE

Časování

Kritéria zapojení

PRO JAK VELKÉ FIRMY?

Do národní iniciativy Czech Industry Challenge se mohou zapojit firmy malé a střední velikosti včetně velkých podniků, které v rámci svého podnikání na území České republiky řeší výrobu, výzkum, vývoj, těžbu, opravy či distribuci. Velikost není důležitá – i mikrofirma má velkou šanci se zviditelnit a díky CICHu pozvednout svou značku! ČTĚTE VÍCE

PRO JAKÁ ODVĚTVÍ?

Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci a podporu firem z rozmanitých odvětví. Rozdělení CICHu vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve svůj CZ-NACE číselný kód s Vaší účtárnou. Odvětvové členění CICHu naleznete po rozkliknutí této sekce. ČTĚTE VÍCE

PROČ SE ZAPOJIT?

Důvodů, proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu, je mnoho. Po prokliknutí se dostanete do nové sekce, ve které naleznete souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci III. ročníku rozhodně vědět. V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci? ČTĚTE VÍCE

Postup a hodnocení

Rozhodnete-li se stát součástí CICHu, je zapotřebí vyplnit a odeslat online přihlášku uvedenou na tomto webu. Odborné poroty CICHu jsou složeny z expertů v oborech fotografie, grafika, HR, marketingová komunikace, PR, interní komunikace, psychologie, interiérový design a architektura, odborné vzdělávání, IT, webový design a animace. Každá z šesti porot se skládá z pěti porotců, kdy jeden z nich byl pořadatelem určen jako předseda/kyně. Tito jsou zodpovědní za finalizaci hodnocení za celý svůj tým v dohodnutém čase. Pořadatel z důvodu prevence střetu zájmů projekty nehodnotí, funguje jako poradní hlas pro předsedy/kyně v případě, že některá z porot nebude schopna jednoznačně hlasováním rozhodnout mezi dvěma stejně kvalitními projekty.


Všichni porotci budou posuzovat každý projekt anonymně dle kódu, který přidělí pořadatel, a rozhodovat zcela nezaujatě. Pokud si porotce bude vědom jakéhokoli potencionálního konfliktu zájmů, musí toto pořadateli ihned oznámit a hodnocení přihlášeného projektu se zdržet. Posuzování projektů začne po uzávěrce přihlášek. Ve středu dne 22. září 2021 budou představitelé všech zapojených firem pozváni k účasti na vyhlašovacím galavečeru v Praze organizovaném pořadatelem za podpory zapojených partnerů. Pořadatel CICHu bude přihlášené projekty a doprovodné informace k nim užívat a sdílet po vyhlašovacím galavečeru při komunikaci s médii, veřejností, zapojenými partnery, zaštiťujícími ministerstvy a jejich podřízenými organizacemi v dobré víře za účelem popularizace firem, českého průmyslu i samotné národní iniciativy CICH.


Přihlášený firemní projekt v českém jazyce bude předán porotě k posouzení pouze pokud:

 • se firma stihla přihlásit odesláním vyplněné online přihlášky nejpozději poslední den stanovený pořadatelem pro přihlašování,
 • byl nahrán v rámci online přihlášky přes tlačítko „nahrát soubor“ anebo vložením url odkazu,
 • týká-li se svým obsahem alespoň jedné z otevřených výzev a/nebo nepovinného pole pro vyšší šanci na zviditelnění,
 • byl do termínu splatnosti firmou uhrazen administrativní poplatek za přihlášení,
 • neporušuje dobré mravy.

Porotci

Porota výzvy č. 1

PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Jan Pohribný

předseda poroty
prezident Asociace profesionálních fotografů

Porota výzvy č. 2

NÁBOROVÁ KAMPAŇ

Marek Navrátil

předseda poroty
headhunter a psycholog

Porota výzvy č. 3

FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

Predseda-dita-prikrylova-vyzva-3-final-bw-kopie

Dita Formánková

předsedkyně poroty
zakladatelka neziskové organizace Czechitas

Porota výzvy č. 4

NEVŠEDNÍ INTERKA A AMBASADOR

Tomáš Pospíchal

předseda poroty
Project Director, Ivitera a.s.

Porota výzvy č. 5

TOP (NE)PRACOVNÍ PROSTOR

Kamila Douděrová

předsedkyně poroty
architektka a interiérová designérka

Porota výzvy č. 6

PODPORA ODBOR. VZDĚLÁVÁNÍ

Bohumil Kartous

předseda poroty
poradce předsedy školského výboru Senátu PČR 

všichni porotci

Iniciátor a pořadatel

Iniciátorem a pořadatelem národní iniciativy CICH je komunikační agentura PROMOLIGA® za podpory níže uvedených zašťiťovatelů, mediálních, odborných i komerčních partnerů a významných představitelů nominované poroty. Ohlédnutí za předešlými ročníky je k dispozici formou momentek ZDE.

Partneři

MPOMPSVCzech IndustryHrnewsMSV 2021APFCanonWense.czCMSCzechitasComputerworldTechnický týdeníkManagement newsFor ArchOttova tiskárnaFiremní vzděláváníAkademie věd ČRMont GroupEldin FashionVíno HruškaGrada

Aktuality

Aktuálně Boxy

Přihláška a kontakt

Info@czechindustrychallenge.cz

Czech Industry Challenge
Sadová P.O.Box 59
738 01 Frýdek - Místek

730 595 962 / 792 261 144

Chceme být součástí!

online přihláška

Chceme být součástí!

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Připravujeme start IV. ročníku

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.