Proč „Czech Industry Challenge“ ?

Český průmysl se pozvolna vrací zpět na svůj vrchol. Nicméně je stále limitován nízkou propagací technologických novinek a dosažených úspěchů v ČR i zahraničí včetně nedostatku lidských zdrojů s potřebnou odborností. Jak tedy motivovat nové pracovníky, aby se stali součástí firmy a zůstali věrni značce svého zaměstnavatele? A jak je i zákazíky co nejrychleji v digitálním prostoru oslovit? A čím zaujmout ty mladší ročníky, které se o výběru studia a následného povolání teprve rozhodují? Vedle atraktivního mzdového ohodnocení a osobně vytvářených B2B vazeb je stěžejní kreativní marketingová komunikace dovnitř firmy i navenek, která se neobejde bez poutavé vizuální komunikace, nápaditosti a trefné textace. Vizuální komunikace, emoční vnímání a především správné pochopení potřeb zákazníka jsou fenoménem dnešní zrychlené doby. Pomocným klíčem k maximálnímu (a věrohodnému) zviditelnění firem, univerzit i jejich značek je strategicky řízený podnět, kterým již 5. rokem vysíláme přes média impuls, jak mohou dané subjekty aktuální stav ovlivnit či zcela změnit. Ve spolupráci s experty fungujeme celoročně jako osvětová a inspirativní platforma, jež pomáhá tyto otázky řešit prostřednictvím prestižního galavyhlášení vítězů a následné masivní medializace Inspirativních lídrů v průmyslu" (brand/ osoba/ tým) + průběžného ONLINE sdílení nejpůsobivějších projektů v rámci šesti stimulů platných pro daný soutěžní ročník: 

Cíle

 • Podpora průmyslových firem a univerzit v budování jejich značek včetně upevňování jejich pozice na českém i globálním trhu.
 • Zatraktivnění českého průmyslu pro děti, mládež i jejich rodiče, a zajištění jeho dalšího udržitelného růstu.
 • Strategicky směřovat firmy ke kreativní propagaci a náboru včetně efektivní komunikace s jejich zaměstnanci. Podpora vytváření kvalitnějších pracovních podmínek i motivačních stimulů.
 • Pomoc při transformaci průmyslových značek v tzv. “lovebrandy“ prostřednictvím jejich popularizace, což proaktivním subjektům pomůže zvýšit povědomí u veřejnosti, získat nové zakázky, omezit fluktuaci, přilákat talenty, nadějné studenty a akcelerovat tak vlastní tržní hodnotu i konkurenceschopnost.
 • Zviditelnění zapojených firem a jednotlivých odvětví průmyslu včetně kvality práce českých pracovníků prostřednictvím partnerů z veřejného sektoru, oborových organizací a odborného školství, kteří dostanou k užití přihlášených fotografií pro další popularizaci jednotlivých odvětví i samotných firem přístup. Nejpoutavější uměleckoprůmyslové fotografie jsou po skončení každého ročníku prezentovány v 10 městech ČR na putovní osvětové výstavě CZECH INDUSTRY PHOTO.
 • Odlišení aktivních firem od těch, které se zcela minimálně zapojují do odborného vzdělávání dětí a mládeže, a neprojevují dostatečné úsilí při komunikaci se svými zaměstnanci, studenty či veřejností (nebo jsou vůči těmto skupinám laxní). Rozdíly se tak projeví průběžně zcela automaticky formou pozvolného utváření veřejného mínění.
 • Podání pomocné ruky těm podnikům a univerzitám, jež projeví zájem o zpětnou vazbu nebo konzultaci.

Proklik

„Celorepublikový záběr, zapojení výzkumné sféry, médií, startupů, podnikového i vzdělávacího sektoru pomůže zúčastněným subjektům znásobit růstový efekt jejich značky, respektive napomoci k její transformaci v lovebrand. Czech Industry Challenge je celoroční inspirativní a osvětová platforma, jež sdílí inovace a zdůrazňuje rovněž důležitost kreativních průmyslů."

Smysl a přínosy

Žádná jednorázovka a víc než soutěž

Vyhlášené stimuly jsou zde nástrojem k propojení se s firmami, jež kreativně přistupují ke své prezentaci a náboru. Protože cíleně fungujeme jako osvětová a inspirativní platforma, tak těm nejkreativnějším pomáháme po celý rok zviditelnit jejich značku, přilákat nové zakázky, talenty a třeba i investory. Tiskovou zprávou s vyhlášením výsledků to u nás nekončí!

Medializace a přeshraniční aspekt

O nejzajímavější projekty se podělíme s médii a veřejností. Snaživé firmy i jejich šéfy veřejně pochválíme. A nejkouzelnější průmyslové fotografie zprostředkujeme bezplatně veřejnosti na putovní fotovýstavě „Czech Industry Photo“ v ČR i zahraničí. Spolupracujeme s předními novináři, kteří CICH nevnímají jako soutěž, nýbrž jako plodný zdroj informací, nástroj tlaku na větší kreativitu v českém průmyslu i jeho řízenou popularizaci.

Přidaná hodnota pro firmy a průmysl

Smysluplná aktivita, která strategicky propojuje zapojené firmy s veřejností, partnery ze státní i komerční sféry, médii, umělci, profesními asociacemi i odborným školstvím. Specializace těchto partnerů a jejich víra ve smysl CICHu přináší průmyslu i zapojeným firmám násobný efekt a přidanou hodnotu. Budujeme skupinu inspirativních lídrů, kteří se díky své kreativitě stávají příkladem pro ostatní.

Vyhlášené stimuly

Celorepubliková iniciativa CICH je strategicky postavena na 6 soutěžních stimulech. V rámci jediné online přihlášky se subjekty mohou pro násobnou šanci na zviditelnění přihlásit do všech, pouze vybraných, nebo jen do jednoho z níže vyhlášených kreativních stimulů, a za uvedený rok se stát tzv. „Inspirativním lídrem v průmyslu" za své odvětví:

Stimul 1 - PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Mít firemní brožury, náborové kampaně v novinách či PR články v časopisech bez poutavých fotografií by byly z pohledu finálního efektu vyhozené peníze a úsilí. Především v dnešní digitální době webů, sociálních sítí a reklamního online prostoru. Vedle médií, naší komunikační platformy odhalí ty nejlepší snímky v rámci CICHu rovněž naše putovní Czech Industry Photo osvětová fotovýstava, na které můžete být prezentováni také! ČTĚTE VÍCE

Stimul 2 - DIGITÁLNÍ NÁBOR A KOMUNIKACE

Tisíce podnětů na nás útočí denně ze všech stran. Co nás tedy v té změti informací osloví natolik, že si naše oči a uši najdou alespoň na pár vteřin cestu k nějakému náborovému videu, zajímavě a kreativně řešenému LinkedIn či Instagram účtu nebo jinému kreativnímu podnětu v podobě chytře řešené aplikace, i když práci zatím nehledáme? ČTĚTE VÍCE

Stimul 3 - FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

Firemní webové stránky jsou vizitkou každé organizace. Jejich prostřednictvím si veřejnost utváří první dojem o firmě, o tom, co vytváří, zpracovává či inovuje, s kým obchoduje a především, jak je společensky odpovědná. Pro studenty i žadatele o práci je tento web rozcestníkem na kariérní stránky, pomocí kterých podnik odhaluje motivační stimuly a zajímavé pracovní prostředí. ČTĚTE VÍCE

Stimul 4 - GAMIFIKACE ANEB PRÁCE HROU

Aby zaměstnanci plnili své úkoly pečlivě a s nadšením, je zapotřebí, aby je práce bavila. Některá pracoviště již zavedla princip gamifikace! A jak přehledně a zábavně komunikovat zajímavá témata, která Vaše čtenáře informuje, zabaví, ale taky efektivněji a hravě zapojí do týmové spolupráce či rozhodování ve firmě? Podělte se o ukázky gamifikace nebo Váš nápaditý zpravodaj s našimi porotci! ČTĚTE VÍCE

Stimul 5 - INSPIRATIVNÍ OSOBNOST V PRŮMYSLU

Inspirativní člověk nebo mladý talent se u nás v rámci Czech Industry Challenge může stát celorepublikovou osobností! Taková osoba jde příkladem ostatním, ovlivňuje a motivuje další zaměstnance, studenty, komunitu nebo ostatní veřejnost v rámci kreativních průmyslů. Může se jednat o zaměstnance, šéfa nebo umělce/talent do 35 let.  ČTĚTE VÍCE

Stimul 6 - SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JINAK

Realizace společenské odpovědnosti (CSR) firem je dnes považováno u mladé generace jako samozřejmost. Dle typu CSR aktivit a míry angažovanosti si také vybírá svého budoucího zaměstnavatele. Nevšední a nápadité CSR nejen pomáhá skupinám a oblastem, které ještě ostatní neobjevili. Ale o to víc zviditelní Vaši značku!  ČTĚTE VÍCE

Časování

Kritéria zapojení

PRO JAK VELKÉ SUBJEKTY?

Do národní iniciativy Czech Industry Challenge se mohou zapojit firmy malé a střední velikosti včetně velkých podniků, které v rámci svého podnikání na území České republiky řeší výrobu, výzkum, vývoj, těžbu, opravy či distribuci. Velikost není důležitá – i mikrofirma má velkou šanci se zviditelnit a díky CICHu pozvednout svou značku! ČTĚTE VÍCE

PRO JAKÁ ODVĚTVÍ?

Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci a podporu firem z rozmanitých odvětví. Rozdělení CICHu vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve svůj CZ-NACE číselný kód s Vaší účtárnou. Odvětvové členění CICHu naleznete po rozkliknutí této sekce. ČTĚTE VÍCE

PROČ SE ZAPOJIT?

Důvodů, proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu, je mnoho. Po prokliknutí se dostanete do nové sekce, ve které naleznete souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci V. ročníku rozhodně vědět. V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci? ČTĚTE VÍCE

Postup a hodnocení

Rozhodnete-li se stát součástí CICHu, je zapotřebí vyplnit a odeslat online přihlášku na tomto webu. Odborné poroty CICHu jsou složeny z expertů v různých oborech. Každá z 6 porot se skládá z pěti porotců, kdy jeden z nich byl pořadatelem určen jako předseda/kyně. Tito jsou zodpovědní za finalizaci hodnocení za celý svůj tým v dohodnutém čase. Pořadatel z důvodu prevence střetu zájmů soutěžní projekty nehodnotí, funguje pouze jako poradní hlas pro předsedy/kyně v případě, že některá z porot nebude schopna jednoznačně hlasováním rozhodnout mezi dvěma stejně kvalitními projekty. Tým pořadatele je zodpovědný za výběr snímků pro putovní osvětovou fotovýstavu CZECH INDUSTRY PHOTO.


Všichni porotci budou posuzovat každý projekt anonymně dle kódu, který přidělí pořadatel, a rozhodovat zcela nezaujatě. Pokud si porotce bude vědom jakéhokoli potencionálního konfliktu zájmů, musí toto pořadateli ihned oznámit a hodnocení přihlášeného projektu se zdržet. Posuzování projektů začne po uzávěrce přihlášek. V listopadu budou představitelé zapojených firem a univerzit pozváni do Prahy na galavyhlášení výsledků organizované pořadatelem za podpory zapojených partnerů. Pořadatel CICHu bude přihlášené projekty a doprovodné informace sdílet při komunikaci s médii, veřejností, zapojenými partnery, zaštiťujícími ministerstvy a jejich podřízenými organizacemi v dobré víře za účelem popularizace firem, univerzit, českého průmyslu i samotné národní iniciativy CICH. Výši malého administrativního poplatku za přihlášení do soutěžní části včetně celoroční komunikace najdete v sekci Online přihláška / Chceme být součástí.


Projekt v českém jazyce od přihlášeného subjektu bude předán porotě k posouzení pouze pokud:

 • se firma stihla přihlásit odesláním vyplněné přihlášky nejpozději poslední den (21.10.) stanovený pořadatelem pro přihlašování,
 • byl nahrán v rámci online přihlášky přes tlačítko „nahrát soubor“ anebo vložením url odkazu,
 • týká-li se svým obsahem alespoň jednoho z vyhlášených stimulů a obsahuje veškeré náležitosti,
 • byl do termínu splatnosti firmou uhrazen administrativní poplatek za přihlášení - viz online přihláška,
 • neporušuje dobré mravy.

Porotci

Porota stimulu č. 1

PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Jan Pohribný

předseda poroty
prezident Asociace profesionálních fotografů

Porota stimulu č. 2

DIGITÁLNÍ NÁBOR A KOMUNIKACE

Marek Navrátil

předseda poroty
headhunter a psycholog

Porota stimulu č. 3

FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

Predseda-dita-prikrylova-vyzva-3-final-bw-kopie

Dita Formánková

předsedkyně poroty
zakladatelka neziskové organizace Czechitas

Porota stimulu č. 4

GAMIFIKACE ANEB PRÁCE HROU

Tomáš Pospíchal

předseda poroty
Project Director, Ivitera a.s.

Porota stimulu č. 5

INSPIRATIVNÍ OSOBNOST V PRŮMYSLU

Kamila Douděrová

předsedkyně poroty
architektka a interiérová designérka

Porota stimulu č. 6

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JINAK

Bohumil Kartous

předseda poroty
poradce předsedy školského výboru Senátu PČR 

všichni porotci

Iniciátor a pořadatel

Iniciátorem a pořadatelem národní iniciativy CICH včetně návazné putovní fotovýstavy CZECH INDUSTRY PHOTO je komunikační agentura PROMOLIGA® za podpory níže uvedených zašťiťovatelů, mediálních, odborných i komerčních partnerů a významných představitelů nominované poroty. Ohlédnutí za předešlými čtyřmi ročníky je k dispozici ZDE.

Partneři

Spatřujete obdobně jako my v kreativní průmyslové osvětě smysl a pozitivní přínos pro mladou generaci, vaše potencionální zákazníky, studenty i investory? Líbí se Vám, že v rámci naší digitální platformy Czech Industry Challenge a putovní vzdělávací výstavy CZECH INDUSTRY PHOTO neopomíjíme veřejnosti odhalit technologické novinky předních českých univerzit a úspěšných průmyslových firem? Podpořte naši práci a staňte se partnerem V. ročníku! Rozsah nových partnerství najdete ZDE. V předchozím ročníku jsme získali důvěru:

MPOMPSVCzech IndustryHrnewsAPFMaaarsMont GroupCanonWense.czCMSCzechitasComputerworldTechnický týdeníkManagement newsOttova tiskárnaFiremní vzděláváníFor ArchGradaeABMFoto ŠkodaFotograf Česko

Média

int(2)

Aktuálně Boxy

« Novější

Přihláška a kontakt

Info@czechindustrychallenge.cz

Czech Industry Challenge
Sadová P.O.Box 59
738 01 Frýdek - Místek

730 595 962 / 792 261 144

Chceme být součástí!

online přihláška

Chceme být součástí!

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro subjekty z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.